top of page

Our lawyers

have domain expertise in dispute resolution

ROOPADAKSHA BASU

Mumbai

ANUBHAV GHOSH

Mumbai

SHRIRAJ KHAMBETE

Mumbai

V. SIDDHARTH

Mumbai

AYUSH AGARWAL

Mumbai

SURBHI GUPTA

New Delhi

SHIVANI KUMBHOJKAR

New Delhi

MEDHAS NAMBIAR

New Delhi

RAVISHEKHAR PANDEY

Mumbai

AKSHATA TIMMAPUR

Mumbai

HARSHA ASNANI

Mumbai

VRINDA TANNA

Mumbai

Photo.jpg

DEBI P SARANGI

Mumbai

MC.png

MANISH CHHANGANI

Mumbai

bottom of page